Άρθρα - Εργασιακά

Πανδημία και εργασιακές σχέσεις (2)

Πανδημία και εργασιακές σχέσεις (2)

Συνάδελφοι,

Η πανδημία που δοκιμάζει τόσο τη χώρα μας, όσο και το σύνολο του πλανήτη, πέρα από τις σαφείς οδυνηρές συνέπειες για το μέγιστο αγαθό της ζωής, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει αρνητικότατες οικονο­μικές εξελίξεις, με κατακρήμνιση ευρωπαϊκών ΑΕΠ, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και νέα απορρύθ­μιση των εργασιακών σχέσεων.

Τα νέα μέτρα στην αγορά εργασίας, για διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, καλό είναι να αποτελέσουν μια έκτακτη κανονικότητα. Οι αναστο­λές συμβάσεων εργασίας, οι ρυθμίσεις για εξάμηνη εκ περιτροπής εργασία, η διεύρυνση της τηλεεργασί­ας, είναι μέτρα που μπορεί στις σημερινές πολεμικές συνθήκες να έχουν μια λογική, αλλά όταν ομαλοποι­ηθούν οι συνθήκες, η διατήρησή τους θα ήταν μια σαφέστατα δυσμενής τροπή για τα εργασιακά μας δι­καιώματα, που τόσο δοκιμάστηκαν την προηγούμε­νη δεκαετία των μνημονίων.

Αναμφίβολα, η χώρα, όσον αφορά την ασύμμετρη απειλή της πανδημίας, φαίνεται να κερδίζει το στοί­χημα. Το επόμενο βήμα όμως, που καλείται να κάνει είναι η ανάταξη της οικονομίας, με παράλληλο σε­βασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Σ' αυτήν την αδήριτη ανάγκη χρειάζεται ωριμότητα και σύμπρα­ξη από τους κοινωνικούς εταίρους. Πραγματική ανά­πτυξη και τόνωση της ζήτησης, ακολουθεί μόνο εάν μια χώρα έχει ικανοποιημένους και ασφαλείς εργα­ζόμενους. Κάποτε, ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες της αυτοκινητοβιομηχανί­ας, ο Ford, τόνιζε ότι επιτυχημένη επιχείρηση είναι η επιχείρηση, που οι μισθοί της επιτρέπουν στους ερ­γαζόμενους να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Ανά­πτυξη χωρίς σαφέστατη χάρτα εργασιακών δικαιω­μάτων δεν υπάρχει. Ανάπτυξη χωρίς αξιοπρεπείς μι­σθούς δεν μπορεί να υφίσταται.

Ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός που εργαζόμαστε, οφείλει ειδικά, στις παρούσες πολεμικές συνθήκες, να σταθεί δίπλα στους εργαζομένους, που συμβά­λουν στην απρόσκοπτη παροχή του τηλεπικοινωνι­ακού αγαθού, διατηρούν την κερδοφορία του Ομί­λου και για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν ότι είναι το asset της επιχείρησης. Άς αποδείξει η Διοίκηση του Ομίλου, ότι σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς που δοκιμάζονται αγαθά όπως η υγεία και η κοινω­νική συνοχή, σε εποχές που αλλάζουν οι προτεραιό­τητες και οι αξιακές κρίσεις, μπορεί να βρίσκεται δί­πλα στο ανθρώπινο δυναμικό της, να το στηρίζει και να το εμπνέει. Ας γίνει αυτή η πρωτοφανής κρίση, αφετηρία ενός νέου συμβολαίου εργασιακής ειρή­νης μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων στον Όμιλο. Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕ, οι έντο­νοι απεργιακοί μας αγώνες, η εμμονή της Διοίκησης σε απολύσεις, η μόνιμη αδικία των συναδέλφων της cosmote e value, δημιουργούν και συντηρούν ένα κλίμα καχυποψίας, που φθείρει την επιχείρηση. Δεν είναι κακό ο Όμιλος, να αποτελέσει στο άμεσο μέλ­λον οδηγό συμπεριφοράς για οικονομική ανάκαμ­ψη με παράλληλο σεβασμό των εργασιακών κεκτη­μένων. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η έκρη­ξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ψηφιοποίηση, είναι το άμεσο μέλλον. Όποια επιχείρηση και όποια χώρα καταφέρει να τα συνδυάσει με το σεβασμό στο χώρο της εργασίας θα γίνει leader και θα γράψει ιστορία. Το στοίχημα είναι μπροστά μας.