Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.

Η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ ιδρύθηκε με βάση το Ν 2768|1999 ως Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ διατηρεί ηγετική θέση στη διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών. Στόχος της είναι η παροχή στα ασφαλιστικά ταμεία ενός ολοκληρωμένου πακέτου συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση περιουσίας - υποχρεώσεων (asset liability management)

  • Προσδιορισμός μακροχρόνιας επενδυτικής στρατηγικής

  • Υπηρεσίες τακτικής κατανομής επενδύσεων

  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου

  • Συμβουλές για την καταλληλότερη δομή του χαρτοφυλακίου

  • Επιλογή και αξιολόγηση διαχειριστών

  • Μέτρηση και κατανομή αποδόσεων

  • Εκθέσεις και αναφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη

Η ΟΜΕ - ΟΤΕ μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 5%. Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φούκα Δημήτριο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.